„Fotografia do Kalendarza Kadrówki 2022/2023”

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1.

Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Fotografia do Kalendarz Kadrówki 2022/2023” zwanego dalej „Konkursem” jest Stowarzyszenie Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej, którego siedziba mieści się przy ul. Występy 20, 29-105 Krasocin, zwanego dalej „Organizatorem”.

§ 2.

Cele Konkursu:
a) promowanie Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej,
b) rozbudzanie wśród uczestników Marszu zainteresowania przyrodą regionu małopolskiego oraz świętokrzyskiego,
c) rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja twórczości uczestników Marszu w dziedzinie fotografii,
d) zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas natury oraz jej ochrony.

§ 3.

Przedmiotem Konkursu są fotografie wykonane podczas LVI (41. po wojnie) Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej w roku 2021, zwanego dalej „Marszem”.

§ 4.

Tematem Konkursu jest prezentacja i promowanie Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej.

§ 5.

Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej – Kadrówka NEWS (www.kadrowka.org), na stronie fanpage’u Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej "Kadrówka" (www.fb.com/Kadrowka) oraz na stronie twitter’a Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej (www.twitter.com/Kadrowka).

§ 6.

Wręczenie nagród odbędzie się w dniach od 5 do 12 sierpnia 2022 roku, podczas trwania LVII (42. po wojnie) Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej w roku 2022.

§ 7.

W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komendy Marszu.

PRZYJMOWANIE PRAC

§ 8.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

§ 9.

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie cztery zdjęcia.

§ 10.

W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie uczestnicy LVI (41. po wojnie) Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej.

§ 11.

Terminarz:
a) przyjmowanie prac fotograficznych do konkursu: od 15 sierpnia do 10 listopada 2021 roku,

b) etap I - ocena ogólna: od 11 do 30 listopada 2021 roku. Wszystkie nadesłane prace zostaną zamieszczone na stronie www.kadrowka.org/gallery w zakładce „Konkurs fotograficzny”. Spośród wszystkich nadesłanych prac do Etapu II zostaną wybrane 48 zdjęć z największą liczbą przydzielonych punktów (punkty = liczba odwiedzin x ocena),

c) etap II - powołanie jury i ocena zgłoszonych fotografii: od 1 do 4 grudnia 2021 roku,

d) ogłoszenie wyników konkursu: 5 grudnia 2021 roku,

e) wręczenie nagród i dyplomów: od 5 do 12 sierpnia 2022 roku podczas trwania LVII (42. po wojnie) Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej.

§ 12.

Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).

§ 13.

Fotografie należy nadesłać w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem „Fotografia do Kalendarz Kadrówki 2022/2023”.

§ 14.

Prace należy wysłać z dołączonym formularzem rejestracyjnym, który stanowi Załącznik nr 1.

§ 15.

Nadesłane fotografie należy opisać według następującego wzoru: Kalendarz_2022_2023_Imię_Nazwisko_(X) – X stanowi nr nadesłanego zdjęcia (od 1 do 4)

§ 16.

Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2400 pixeli. Minimalna rozdzielczość zdjęcia musi wynosić 250 dpi.

§ 17.

Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików.

§ 18.

Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej wymogów.

§ 19.

Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek jednej osoby, uczestnik przesyłając fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii, że wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku tej osoby.

§ 20.

Każdy uczestnik Konkursu przesyłając fotografię zgodnie z treścią ust. 4 wyżej, udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z fotografii na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz w zakresie wynikającym z treści niniejszego regulaminu.

JURY

§ 21.

Organizator powołuje Jury Konkursu, zwane dalej „Jury”.

§ 22.

Wszystkie zdęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury.

§ 23.

Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

NAGRODY

§ 24.

Dwanaście zwycięskich prac konkursowych, zostaną umieszczone w kalendarzu na 2022/2023 rok, wydanym przez Stowarzyszenie Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej oraz nagrodzone upominkami. Fotografie te zostaną też wyeksponowane w na stronie internetowej Galerii Kadrówki.

§ 25.

Nagrody w konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę.

§ 26.

Jury zastrzega sobie prawo do dodatkowego nagrodzenia Uczestników Konkursu.

§ 27.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk o laureatach konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w prasie, mediach i Internecie.

§ 28.

Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni drogą poczty elektronicznej do 31 grudnia 2021 roku.

§ 29.

Po przeprowadzonym konkursie zwycięscy zobowiązani są do podpisana protokołu o otrzymaniu nagrody rzeczowej.

§ 30.

Nagrody nie odebrane do 12 sierpnia 2022 roku przepadają i przechodzą na własność Organizatora.

KOMISJA

§ 31.

Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana zostaje Komisja, w skład której wchodzić będą przedstawiciele Organizatora.

§ 32.

Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 33.

Po przeprowadzeniu obrad zostanie sporządzony protokół, przez powołaną Komisję.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 34.

Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.kadrowka.org/gallery

§ 35.

Uczestnik Konkursu przez wypełnienie formularza rejestracyjnego oświadcza, iż:
a) jest autorem załączonych fotografii,
b) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii, które to jako utwory fotograficzne pozbawione są jakichkolwiek wad prawnych i nie są obciążone prawami i roszczeniami osób trzecich;
c) zgadza się na opublikowanie zdjęć na stronie Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej – Kadrówka NEWS (www.kadrowka.org), na stronie fanpage’u Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej "Kadrówka" (www.fb.com/Kadrowka) oraz na stronie twitter’a Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej (www.twitter.com/Kadrowka) w czasie trwania konkursu oraz po jego zakończeniu,
d) zgadza się na opublikowanie zdjęć w Kalendarzu Kadrówki 2022/2023.

§ 36.

Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.

§ 37.

Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzegają sobie prawo natychmiastowej dyskwalifikacji fotografii w przypadku podejrzenia naruszenia Regulaminu.

§ 38.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.

§ 39.

Organizatorzy nie roszczą sobie przeniesienia praw autorskich ani majątkowych do nadesłanych prac, pozostają one własnością intelektualną autorów.

§ 40.

Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych. Podanie danych (które w przypadku braku wyrażenia w/w zgód, będą przetwarzane w celu wykonania w/w obowiązków związanych z Konkursem oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników Konkursu) jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie.

§ 41.

Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 15 sierpnia 2021 roku.

§ 42.

Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów.

 

 

Karta zgłoszeniowa
Regulamin oraz załącznik nr 1

 

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s